• ลงทะเบียนสมาชิก
แจ้งซ่อมออนไลน์

ข้อตกลงในการใช้ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

1.ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์นี้ ใช้แจ้งซ่อมภายในหอพักนักศึกษาเท่านั้น

2. บ้านมหิดลขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เข้าไปซ่อมตามวันและเวลาที่ นักศึกษาได้แจ้งไว้ เนื่องมาจาก วันและเวลาที่แจ้งซ่อมดังกล่าวมีนักศึกษาท่านอื่นได้แจ้งไว้แล้ว หรือ จำเป็นต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากไม่สามารถเตรียมอุปกรณ์ได้ทัน โดยช่างจะแจ้งเปลี่ยนวันเวลาที่เหมาะสมทางอีเมล์หรือเอกสารต่อไป

3. ในกรณีที่นักศึกษายินดีให้ดำเนินการซ่อมแซม โดยที่ไม่มีนักศึกษาอยู่ภายในห้องพักขณะซ่อม หากมีทรัพย์สินสุูญหาย ทางหอพักจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน

4. นักศึกษาที่แจ้งซ่อมได้แจ้งให้ผู้ร่วมห้องทราบถึงวันและเวลาที่ช่างจะเข้ามาแจ้งซ่อมเรียบร้อยแล้ว

Required *

กรุณากรอกตัวอักษรมากกว่า 5 ตัวอักษร

กรุณากรอกตัวอักษรมากกว่า 5 ตัวอักษร

กรอกรหัสนักศึกษา 7 หลัก

ท่านกรอกหมายเลขห้องไม่ครบ

ท่านกรอกข้อความสั้นไปหรือ ยาวเกินไป

 ยินดี   ไม่ยินดี 

 
Copyright © 2019. www.muhome.mahidol.ac.th/muhome. Designed by Shape5.com