• ลงทะเบียนสมาชิก
ข้อตกลงในการใช้เรือนกิจกรรมบ้านมหิดล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 15:46 น.

 

แนวทางปฏิบัติการขอใช้เรือนเอนกประสงค์ บ้านมหิดล


1. เรือนเอนกประสงค์ทั้ง 7 เรือน เปิดให้นักศึกษาใช้เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 22.30


2. ใช้ได้ครั้งละไม่เกิน 2ชั่วโมง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ปฏิบัติ และกรณีใช้เกิน 2ชั่วโมง ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจำบ้านเป็นผู้พิจารณาอนุญาต


3. กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ ต้องชำระค่าไฟฟ้าชั่วโมงละ 100 บาท ยกเว้น มีหนังสือขอความอนุเคราะห์จากส่วนงาน กรณีเป็นกิจกรรมของนักศึกษาต้องมีการรับรองหรืออนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเพื่อขอยกเว้นค่าใช้จ่าย


4. วิธีการขอใช้อาคาร ให้ปฏิบัติดังนี้

4.1 กรอกแบบฟอร์มการขอใช้ ณ สำนักงานที่ดูแล เพื่อรับกุญแจ และส่งคืนกุญแจเมื่อใช้ห้องเสร็จ

4.2 หรือ ทำการจองออนไลน์ และไปรับกุญแจก่อนเวลาที่จองไว้ 15 นาที

- กรณีไม่พบเจ้าหน้าที่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์จากเบอร์ติดต่อที่หน้าสำนักงานแต่ละบ้าน หรือที่สำนักงานบ้านศรีตรังโทร 02-8496116 ต่อ 1505

5.ข้อห้ามในการใช้เรือนเอนกประสงค์

5.1 ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม เข้าภายในห้อง

5.2 ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้อง

5.3 ห้ามรบกวนสมาธิของผู้อื่น


6.กรณี วัสดุอุปกรณ์ ภายในห้องชำรุดเสียหาย ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น


7.เมื่อใช้ห้องเสร็จ ให้ทำความสะอาดและจัดห้องให้เรียบร้อยดังเดิม

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2012 เวลา 15:51 น.
 
Copyright © 2019. www.muhome.mahidol.ac.th/muhome. Designed by Shape5.com