• ลงทะเบียนสมาชิก
PDF พิมพ์ อีเมล

B20

 

 

 

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะสละสิทธิการเข้าพักอาศัยในหอพักเพื่อไปพักอาศัยภายนอกมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติดังนี้

 

 

o การเปลี่ยนแปลงหรือย้ายห้องพักหรือย้ายหอพักจะกระทำมิได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสำนักงานหอพักนักศึกษาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาหอพักเท่านั้น

 

o ให้ยื่นความจำนงต่อหัวหน้าสำนักงานหอพักนักศึกษาหรือเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการเรื่องลาออกจากหอพัก

 

o ก่อนออกจากหอพักเมื่อสิ้นสุดการพักอาศัยผู้พักอาศัยต้องส่งมอบวัสดุครุภัณฑ์ตามรายการที่ได้รับมอบนั้นหากวัสดุครุภัณฑ์ตามรายการที่รับมอบสูญหายหรือมีเหตุชำรุดเสียหายอันมิใช่เกิดจากอายุการใช้งานผู้พักอาศัยต้องชดใช้ค่าเสียหายตามราคาที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาประเมิน

 

o ผู้พักอาศัยต้องออกจากหอพักและขนย้ายทรัพย์สินออกจากหอพักในวันสุดท้ายที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพักอาศัยหากผู้พักอาศัยไม่ยอมขนย้ายหรือขนย้ายไม่เสร็จภายในกำหนดดังกล่าวหอพักนักศึกษาสงวนสิทธิ์ในการขนย้ายทรัพย์สินเหล่านั้นโดยไม่รับผิดชอบในความเสียหายและ/หรือสูญหายของทรัพย์สินอันอาจเกิดขึ้น

 

o เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะย้ายออกไปพักอาศัยนอกมหาวิทยาลัยได้ทั้งนี้ให้สำนักงานหอพักนักศึกษาแจ้งงานคลังของมหาวิทยาลัยและผู้ปกครองของนักศึกษาทราบต่อ

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2012 เวลา 13:02 น.
 
Copyright © 2019. www.muhome.mahidol.ac.th/muhome. Designed by Shape5.com