• ลงทะเบียนสมาชิก
วัตถุประสงค์ของบ้านมหิดล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2012 เวลา 12:51 น.

B21

 

 

เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาให้มีที่พักอาศัยที่เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียน และเสริมสร้างบุคลิกภาพที่พึงประสงค์

เพื่อให้นักศึกษาหอพักได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกฝนตนเองในการอยู่ร่วมกัน และเคารพในสิทธิและเสรีภาพซึ่งกันและกัน

เพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามีพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักพัฒนาตนเองและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

o เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาเป็นผู้มีความกระตือรือร้นใฝ่เรียนใฝ่รู้ รู้จักแสดงหาความรู้และประสบการณ์เป็นนิจ

o เพื่อจะได้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2012 เวลา 13:01 น.
 
Copyright © 2019. www.muhome.mahidol.ac.th/muhome. Designed by Shape5.com