• ลงทะเบียนสมาชิก
PDF พิมพ์ อีเมล

B22

หัวหน้างานหอพักนักศึกษา

o ดำเนินการและควบคุมผู้ดูแลบริหารงานหอพักให้มีประสิทธิภาพตามนโยบายขอคณะกรรมการดำเนินงานหอพัก

o เรียกประชุมผู้พักอาศัยในหอพักเมื่อมีเหตุผลอันควร

o มีอำนาจตรวจค้นห้องพักของผู้พักอาศัยได้เมื่อมีเหตุผลอันควร

o ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำหอพักพนักงานรักษาความสะอาดและพนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณหอพักและส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง

o ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหอพักแก่คณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา

o รายงานการดำเนินงานหอพักให้ผู้บังคับบัญชาทราบตลอดปีการศึกษา

o ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหอพัก

o รายงานให้รองอธิการบดีที่รับผิดชอบและคณะกรรมการดำเนินงานหอพักทราบโดยด่วนเมื่อพบว่านักศึกษากระทำผิดร้ายแรง

 

เจ้าหน้าที่ประจำบ้านมหิดล

o ควบคุมดูแลการทำความสะอาดภายในหอพักและจัดกิจกรรมปรับปรุงพัฒนาหอพักตามความเหมาะสม

สำรวจแจ้งซ่อมครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆของหอพัก

ควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในหอพักและจัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพ

ควบุคมดูแลการเข้าออกหอพักของนักศึกษา

ดูแลและอำนวยความสะดวกในการติดต่อของผู้ปกครองและนักศึกษาภายในหอพัก

สอดส่องดูแลและห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้าไปในหอพัก

ว่ากล่าวตักเตือนหรือภาคทัณฑ์เมื่อนักศึกษาหอพักกระทำผิดระเบียบวินัยและรายงานการกระทำผิดของนักศึกษาที่ฝ่าฝืนระเบียบ

o มีอำนาจเปิดและค้นห้องพักของผู้พักอาศัยได้เมื่อมีเหตุอันสมควร

o จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและระเบียบนักศึกษาหอพัก

o ดำเนินการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้นภายในหอพัก

o ดูแลและให้บริการน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆแก่นักศึกษาในหอพัก

o ให้บริการข่าวสารของมหาวิทยาลัยและข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาตามความเหมาะสม

o จัดกิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบและการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม

o ช่วยเหลือคณะกรรมการกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและหัวหน้าสำนักงานหอพักนักศึกษาในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการนักศึกษาประจำหอพักรวมทั้งให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการดังกล่าว

o ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดำเนินงานหอพักนักศึกษา

 

กรรมการนักศึกษาบ้านมหิดล

o ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในเรื่องการดูแลนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักให้ประพฤติตนตามระเบียบหอพัก

o ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการประสานงานและการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับหอพัก

o ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หอพักและหัวหน้าสำนักงานหอพักนักศึกษาในการจัดนักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย

o ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหอพักแก่เจ้าหน้าที่หอพักและหัวหน้าสำนักงานหอพักนักศึกษาพร้อมทั้งรายงานเรื่องต่างๆที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยภายใน หอพักต่อเจ้าหน้าที่หอพักและหัวหน้าสำนักงานหอพักนักศึกษาทราบ

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 ตุลาคม 2013 เวลา 09:18 น.
 
Copyright © 2019. www.muhome.mahidol.ac.th/muhome. Designed by Shape5.com