• ลงทะเบียนสมาชิก
บุคลากรบ้านมหิดล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 01 ธันวาคม 2015 เวลา 00:00 น.

 

ball

 

นายณรงค์ปกรณ หงศาลา

รักษาการหัวหน้างาน

หอพักนักศึกษา

 

 

 

3 resize 5 resize

 

นายวรษ   ศรีสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 นางสาวอิสรีย์ หรือโอภาศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

6 resize 8 resize

นายเสรี จานสิบสี

วิศวโยธา ๗

 

  นางดวงรัตน์ จีนเลิศ

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

9 resize 12 resize blank

นางสาวสุพรรณี โตสัมพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

 นางสาวรัชชพร ธัญญาวัฒนา

นักวิชาการศึกษา

 

นักวิชาการสารสนเทศ

 

17 resize 19 resize

นางสาวคริษฐาล์ ศรีสุข

นักวิชาการพัสดุ

 

  นายนพรัตน์ รัตนยัง

ช่างเทคนิค

 

20 resize 21 resize Tech

 นายณรงค์ศักดิ์  เงินอ้น

ช่างเทคนิค

นายอาทร  ทองชุ่ม

ช่างเทคนิค

 นายไววิทย์  อารีย์

ช่างเทคนิค

 

23 resize 24 resize 25 resize

นายพิพัฒน์  เชื้อน้อย

ช่างเทคนิค

นายสมบูรณ์  หุตะแพทย์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางจารวี  ศรีมันตะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป27 resize 35 resize

นายศรุต  แซ่สือ

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นายเสมา  สินลือนาม

ช่างไม้ 4 

 

 

37 resize 38 resize 39 resize

นายแมน  อินทร์กระทึก

ช่างซ่อมบำรุง

นายชนะฤกษ์  เพ็งสาตร์

ช่างซ่อมบำรุง

นายสหพล  เปี่ยมคุ้ม

ช่างซ่อมบำรุง40 resize 41 resize 42 resize

นายบุญสม  มีทวี

ช่างซ่อมบำรุง

นายบุญเลิศ  เงินอ้น

ช่างซ่อมบำรุง

นายนพดล  ฮวดยิ่ง

ช่างซ่อมบำรุง

 

 

เจ้าหน้าที่ประจำ หอ 11 บ้านศรีตรัง

11 resize 2618 30 resize

อาจารย์ประจำบ้านศรีตรัง

นางสุวรรณี ไข่ลือนาม

นักวิชาการศึกษา

อาจารย์ประจำบ้านศรีตรัง

นางสาวณัชชา  อินทะชัย

นักวิชาการศึกษา 

ผู้ช่วยอาจารย์ประจำบ้าน

นางสำอางค์  อยู่สุข

พนักงานบริการ

 

 

เจ้าหน้าที่ประจำ หอ 10 บ้านลีลาวดี

26 resize

 

อาจารย์ประจำบ้าน

นางปาฬาลี เขียวเภกา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

 

 

เจ้าหน้าที่ประจำ หอ 1-2 บ้านพุทธรักษา

4 resize

อาจารย์ประจำบ้านพุทธรักษา

นางสาวกมลลักษณ์  สวัสดิ์จีน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

 

เจ้าหน้าที่ประจำ หอ 3-4 บ้านอินทนิล

10 resize blank

อาจารย์ประจำบ้านอินทนิล

นายสมชาย ศิโรประมา

นักวิชาการศึกษา

ผู้ช่วยอาจารย์ประจำบ้าน

นางมะลิ เกิดบุญ

พนักงานบริการ

 

 

เจ้าหน้าที่ประจำ หอ 6-7 บ้านชัยพฤกษ์

14 resize IMG 0369-re

อาจารย์ประจำบ้านชัยพฤกษ์

นายสุวัฒน์ ภิญโญ

นักวิชาการศึกษา

ผู้ช่วยอาจารย์ประจำบ้าน

นางสุภานัน เงินอ้น

พนักงานบริการ

 

 

เจ้าหน้าที่ประจำ หอ 8-9 บ้านกันภัยมหิดล

 

13 resize 31 resize

อาจารย์ประจำบ้านกันภัยมหิดล

นายสืบพงษ์ 

นักวิชาการศึกษา

ผู้ช่วยอาจารย์ประจำบ้าน

นางประภา อนุพงษ์อภัย

พนักงานบริการ

 

 

 พนักงานรักษาความปลอดภัย

43 resize IMG 0370-re 45 resize

หัวหน้า รปภ.

นายเนรมิต พานแก้ว

นายสมควร อยู่สุข

นายประทีป เชื้อน้อย

46 resize 47 resize

นายสมหมาย เนียมสุภาพ

นายสิทธิพงษ์ เกิดแย้ม 

 

siripongree  re3066 sedit

 นายศิริพงษ์  สุวรรณลพ

นายพงค์เทพ มีคลองโยง

 

52 resize 53 resize IMG 0371-re

นายชำนาญ  เหมือนโพธิ์

นายชนสรณ์  เนียมสุภาพ

นายวันชัย เณรพลอย 

blank 56 resize blank

 

นายรณธิชัย  สรรพจักร

 

               

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2017 เวลา 10:14 น.
 
Copyright © 2019. www.muhome.mahidol.ac.th/muhome. Designed by Shape5.com